Treść artykułu

Pytania na temat euro (FAQ)

Kiedy na terenie Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa?

Unia walutowa, która jest główną częścią Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), zaczęła funkcjonować 1 stycznia 1999 r. w momencie wprowadzenia euro do obiegu bezgotówkowego.

Jakie warunki trzeba było spełnić, by móc wprowadzić euro?

Kraje zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty musiały spełnić: 

 • kryteria zbieżności nominalnej tj.:
  • mieć inflację nie wyższą niż o 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa,
  • mieć długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji,
  • mieć deficyt budżetowy nie wyższy niż 3 proc. PKB,
  • mieć dług publiczny nie większy niż 60 proc. PKB,
  • mieć stabilny kurs wymiany w okresie ostatnich 2 lat, poprzedzających decyzję oczłonkostwie. (ERM II)
 • kryterium konwergencji realnej - obejmującej wszystkie mechanizmy ograniczające ryzyko ewentualnego wystąpienia szoków asymetrycznych w gospodarce. Związane z odpowiednią synchronizacją cykli koniunkturalnych tych krajów i strefy euro.
 • kryterium konwergencji prawnej - polegająca na zgodności ustawodawstwa krajowego z unijnym, w ujęciu formalnym, ale także w rzeczywistej zgodności zastosowań z postanowieniami unijnymi. Dotyczy to zgodności przepisów krajowych z Traktatem o funkcjonowaniu UE oraz ze Statutem ESBC i EBC

Które kraje Unii Europejskiej spełniły kryteria zbieżności i wprowadziły euro?

Od 1 stycznia 1999 r. euro wprowadziło 11 spośród 15 państw UE: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy. Dwunastym członkiem UE, który dołączył do unii walutowej była Grecja – od 1 stycznia 2001 r., a trzynastym Słowenia – od 1 stycznia 2007 r. 1 stycznia 2008 r. euro wprowadziły Cypr i Malta, 1 stycznia 2009 r. – Słowacja, 1 stycznia 2011 r. – Estonia, 1 stycznia 2014 r. – Łotwa, a 1 stycznia 2015 r. – Litwa.

Czy dla kraju członkowskiego Unii Europejskiej wprowadzenie euro jest obligatoryjne?

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (tzw. traktatem z Maastricht) każdy kraj członkowski UE jest zobowiązany dążyć do spełnienia kryteriów zbieżności i wprowadzenia euro. Dotyczy to także nowych członków Unii. Jedynie Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy tego traktatu prawo do pozostania poza unią walutową.

Czy strefa euro jest organizacją zamkniętą?

Nie, każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, który spełni kryteria zbieżności (konwergencji), może do niej przystąpić.

Czy Polska będzie mogła wprowadzić euro?

Polska jest zobowiązana do wprowadzenia euro na mocy traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i traktatu akcesyjnego.

Czy przyjęcie euro przez Polskę będzie oznaczało, że złoty zostanie zastąpiony przez euro?

Tak, oficjalną walutą byłoby wówczas euro, ale trzeba pamiętać, że termin wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty w Polsce nie został jeszcze określony.

Jakie są główne ekonomiczne korzyści z wprowadzenia euro?

Oczekiwanymi korzyściami z uczestnictwa w UGW są przede wszystkim:

 • wyeliminowanie niepewności co do kształtowania się kursów walutowych – to powinno ułatwić podejmowanie racjonalnych, długoterminowych decyzji ekonomicznych i tym samym umożliwić bardziej efektywną alokację zasobów,
 • integracja i większa efektywność rynków finansowych,
 • obniżenie kosztów transakcyjnych dzięki eliminacji kosztów wymiany walut oraz kosztów transakcji,
 • większa przejrzystość cen.

Jakie są wymierne koszty wprowadzenia euro?

Do wymiernych kosztów wprowadzenia euro należą:

 • koszty przystosowania do nowej waluty systemów informatycznych oraz procesów operacyjnych,
 • koszty szkolenia pracowników oraz partnerów biznesowych,
 • koszty przystosowania urządzeń posługujących się gotówką (bankomaty, automaty do sprzedaży towarów etc.),
 • utrata przez banki części dochodów z transakcji na rynku walutowym,
 • koszt uczestnictwa w Europejskim Mechanizmie Stabilności (ESM): Polska będzie musiała wnieść odpowiedni wkład do kapitału ESM,
 • koszt uczestnictwa w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (przekazywanie składek na SRF),
 • ewentualne inne koszty uczestnictwa w unii bankowej (w zależności od ostatecznie przyjętych rozwiązań).

Jakie są niewymierne koszty związane z wprowadzeniem euro?

Do niewymiernych kosztów wprowadzenia euro należą:

 • koszty będące efektem utraty kontroli narodowej nad polityką monetarną oraz polityką kursu walutowego, tj. możliwe nasilenie wahań ważnych zmiennych ekonomicznych (wzrostu PKB, inflacji, zatrudnienia i bezrobocia),
 • możliwy wzrost ryzyka niestabilnych boomów kredytowych i boomów na rynku nieruchomości,
 • możliwość długotrwałego spadku konkurencyjności i stagnacji gospodarczej w przypadku ustalenia zbyt mocnego kursu wymiany złotego na euro i/lub niewystarczającego przygotowania gospodarki do funkcjonowania w unii walutowej (braku reform strukturalnych, niskiej innowacyjności),
 • ponoszenie kosztów ewentualnych programów pomocowych dla krajów strefy euro zagrożonych niewypłacalnością.

Jakie korzyści dla polskich podmiotów gospodarczych miałoby wprowadzenie euro?

Pojawienie się euro byłoby znaczącym wydarzeniem dla tych przedsiębiorstw, dla których handel międzynarodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe (prowadzone zwłaszcza z partnerami ze strefy euro) odgrywają istotną rolę. Korzyści:

 • wyeliminowanie niepewności co do kształtowania się kursu złotego względem euro powinno ułatwić podejmowanie racjonalnych, długoterminowych decyzji ekonomicznych i tym samym umożliwić bardziej efektywną alokację zasobów,
 • integracja i większa efektywność rynków finansowych,
 • obniżka kosztów transakcyjnych dzięki eliminacji kosztów wymiany walut oraz kosztówtransakcji,
 • większa przejrzystość cen.

Jaki wpływ na rynek papierów wartościowych ma pojawienie się euro?

Pojawienie się euro zwiększa możliwość inwestowania bez ryzyka walutowego. Fundusze emerytalne, inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz zarządzający inwestycjami w przedsiębiorstwach, którzy dotąd ze względów regulacyjnych musieli inwestować przeważającą część swoich aktywów w krajowe papiery wartościowe, otrzymują swobodę inwestowania w papiery wyemitowane w całej strefie euro.

Komu przysługuje prawo emisji euro?

Prawo emisji euro ma wyłącznie Europejski Bank Centralny, przy czym EBC jest odpowiedzialny za produkcję banknotów euro, ale może powierzyć realizację tego zadania wybranym państwom strefy euro, zaś za bicie monet odpowiedzialne są kraje członkowskie strefy euro.

Czy Europejski Bank Centralny ustalił poziom kursu euro i pasmo jego dopuszczalnych wahań w stosunku do dolara amerykańskiego?

EBC nie ustalił pożądanego poziomu kursu euro i pasma jego dopuszczalnych wahań w stosunku do pozostałych głównych walut, w tym do dolara amerykańskiego. Kurs euro jest kształtowany przez rynek.

Co wpływa na poziom oprocentowania euro?

Poziom stóp procentowych dla krajów strefy euro określany jest przez Europejski Bank Centralny na takim poziomie, aby zapewnić w średnim okresie inflację na poziomie poniżej 2 proc. rocznie.

Od kiedy można używać waluty euro?

Od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r. (zwanym okresem przejściowym) euro występowało jedynie w formie bezgotówkowej. Wówczas obowiązywała zasada „brak nakazu, brak zakazu", umożliwiająca podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym swobodę wyboru waluty przy dokonywaniu transakcji – w euro lub w walucie narodowej. Od 1 stycznia 2002 r. euro pojawiło się w obiegu gotówkowym.

Czy swobodę wyboru w okresie przejściowym waluty narodowej kraju UGW lub euro miały także banki?

Banki tej swobody nie miały. Musiały:

 • od 1 stycznia 1999 r. dokonywać wszelkich płatności międzybankowych wyłącznie w euro,
 • realizować zlecenia swych klientów w takiej walucie, jakiej życzyli sobie klienci.

Co się stało na terenie UGW po wprowadzeniu euro z istniejącymi kontraktami, zawartymi w walutach narodowych?

Warunki istniejących kontraktów, zawartych na prawie krajów członkowskich Unii Europejskiej, pozostały niezmienione, a kontrakty ważne. Zmieniła się tylko waluta, w jakiej kontrakty były wyrażone, oraz ich wartość, wynikająca z przeliczenia na euro. Zamiana walut narodowych na euro nie dała żadnych podstaw stronom kontraktu do jego modyfikowania, ani anulowania.

Jakie są kursy walut narodowych krajów UGW do euro i od kiedy obowiązują?

Od chwili rozpoczęcia trzeciego etapu UGW waluty narodowe utraciły swój byt samoistny i stały się jedynie narodowym wyrażeniem euro. Kursy walut narodowych do euro są kursami sztywnymi i wynoszą:
1 Euro (EUR) = 13,7603 szylinga austriackiego (ATS)
1 Euro (EUR) = 40,3399 franka belgijskiego (BEF) i luksemburskiego (LUF)
1 Euro (EUR) = 5,94573 marki fińskiej (FIM)
1 Euro (EUR) = 6,55957 franka francuskiego (FRF)
1 Euro (EUR) = 166,386 pesety hiszpańskiej (ESP)
1 Euro (EUR) = 2,20371 guldena holenderskiego (NLG)
1 Euro (EUR) = 0,787564 funta irlandzkiego (IEP)
1 Euro (EUR) = 1,95583 marki niemieckiej (DEM)
1 Euro (EUR) = 200,482 escudo portugalskiego (PTE)
1 Euro (EUR) = 1936,27 lira włoskiego (ITL)
1 Euro (EUR) = 340,750 drachmy greckiej (GRD)
1 Euro (EUR) = 239,640 tolarów słoweńskich (SIT)
1 Euro (EUR) = 0,585274 funta cypryjskiego (CYP)
1 Euro (EUR) = 0,429300 liry maltańskiej (MTL)
1 Euro (EUR) = 30,1260 koron słowackich (SKK)
1 Euro (EUR) = 15,6466 koron estońskich (EEK)
1 Euro (EUR) = 0,702804 łata (LVL)
1 Euro (EUR) = 3,45280 lita (LTL)

Czy można było dokonywać bezpośrednich przeliczeń między walutami narodowymi strefy euro?

Nie, obowiązywała metoda trójkąta, tzn. przeliczania przez euro. Dla przykładu, aby zamienić marki niemieckie na franki belgijskie, trzeba było przeliczyć marki na euro, a następnie euro na franki przy użyciu kursów sztywnych, np. zamiana 100 DEM na BEF to: 1. 100 DEM ÷ 1,95583 = 51,129188 EUR 2. 51,129188 EUR × 40,3399 = 2062,5463310 BEF, czyli 2.062,55 BEF.

Czy przy przeliczeniach walut obowiązywały jeszcze inne zasady?

Tak. 1. Kurs walut narodowych do euro został określony za pomocą sześciu znaczących cyfr i w tej postaci musi być używany do przeliczeń. Nie wolno go zaokrąglać. W przypadku, gdy kurs waluty zaczyna się od zera, to sześć miejsc znaczących oznaczało sześć miejsc po przecinku. 2. Za każdym razem należy stosować kurs danej waluty do euro, a więc np. 1 EUR = 1,95583 DEM, 1 EUR = 0,787564 IEP, 1 EUR = 1936,27 ITL etc. Nie wolno posługiwać się odwrotnością tych kursów. 3. Kwoty walut otrzymane z przeliczenia należy zaokrąglać w dół (przy końcówce 1-4) lub w górę (przy końcówce 5-9) do najbliższej najmniejszej jednostki pieniężnej, a więc 1 centa, 1 feniga, 1 centyma etc. 

Jak jest notowany kurs złotego do euro?

Kurs złotego do euro jest notowany w postaci 1 EUR = x PLN. Nie można stosować relacji odwrotnej 1 PLN = x EUR. 

Kiedy euro pojawiło się w obrocie gotówkowym i w jakiej postaci?

Euro w postaci banknotów i monet pojawiło się 1 stycznia 2002 r. Do obiegu wprowadzono wówczas banknoty w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro oraz monety w ośmiu nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro. 

Czy banknoty euro są identyczne w każdym z krajów członkowskich UGW?

Tak. 

Czy monety euro są identyczne w każdym z krajów członkowskich UGW?

Nie. Różnią się stroną narodową, charakterystyczną dla każdego kraju strefy euro, natomiast strona wspólna jest taka sama we wszystkich krajach. 

Czy we wszystkich krajach UGW w obiegu są wszystkie nominały banknotów i monet euro?

Tak. Euro jest prawnie uznanym środkiem płatniczym we wszystkich krajach unii walutowej. 

Jak długo w krajach UGW trwał okres podwójnego obiegu pieniądza gotówkowego?

W przypadku pierwszych dwunastu krajów strefy euro okres podwójnego obiegu waluty narodowej i euro trwał nie dłużej niż do 28 lutego 2002 r. Cztery państwa okres ten jeszcze skróciły: Niemcy do 31 grudnia 2001 r. (choć w praktyce możliwe było posługiwanie się markami niemieckimi do 28 lutego 2002 r.), Holandia do 27 stycznia 2002 r., Irlandia do 9 lutego 2002 r., a Francja do 17 lutego 2002 r. W Słowenii okres podwójnego obiegu tolara i euro trwał od 1 do 14 stycznia 2007 r., w przypadku Cypru i Malty – od 1 do 31 stycznia 2008 r., a w przypadku Słowacji – od 1 do 16 stycznia 2009 r. Estonia wyznaczyła ten okres od 1 do 14 stycznia 2011 r., Łotwa od 1 do 14 stycznia 2014 r., a Litwa – od 1 do 15 stycznia 2015 r. 

Czy w okresie podwójnego obiegu pieniędzy można było realizować na obszarze UGW płatności bezgotówkowe walutami narodowymi krajów UGW?

Nie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. (w przypadku Słowenii – od 1 stycznia 2007 r., Cypru i Malty – od 1 stycznia 2008 r., Słowacji – od 1 stycznia 2009 r., Estonii – od 1 stycznia 2011 r., Łotwy – od 1 stycznia 2014 r. i Litwy – od 1 stycznia 2015 r.) euro w sposób ostateczny zastąpiło waluty narodowe krajów UGW w dokonywaniu płatności bezgotówkowych. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze musiały przestawić się na stosowanie euro w obrocie bezgotówkowym. 

Czy czek wystawiony w walucie narodowej kraju członkowskiego UGW przed 1 stycznia 2002 r. był ważny po tym terminie?

Czeki wystawione w walucie narodowej do 31 grudnia 2001 r., a przedstawione do realizacji od 1 stycznia 2002 r. były ważne, a za przeliczenie ich na euro banki w krajach UGW nie pobierały dodatkowych opłat. 

Czy można jeszcze wymieniać banknoty i monety narodowe krajów UGW na euro?

Banknoty i monety narodowe krajów UGW można jeszcze wymieniać na euro w niektórych bankach centralnych państw członkowskich UGW.

Od kiedy euro w sposób obligatoryjny zastąpiło waluty narodowe jako waluta rachunku bankowego?

Od 1 stycznia 2002 r., przy czym w przypadku Słowenii – od 1 stycznia 2007 r., Cypru i Malty – od 1 stycznia 2008 r., Słowacji – od 1 stycznia 2009 r., Estonii – od 1 stycznia 2011 r., Łotwy – od
1 stycznia 2014 r., a Litwy – od 1 stycznia 2015 r.

Czy przy zamianie walut narodowych na euro w Polsce została zachowana ciągłość kontraktów?

Tak. Sama zmiana waluty nie mogła być podstawą do modyfikacji ani anulowania kontraktu.

Do kiedy na terenie Polski były akceptowane waluty narodowe 12 krajów UGW jako gotówkowy środek płatniczy?

Pieniądz narodowy 12 krajów UGW był akceptowany na terytorium Polski jako gotówkowy środek płatniczy jedynie do 28 lutego 2002 r.

W jakim terminie można było wymienić w Polsce banknoty i monety 12 walut narodowych na banknoty i monety euro?

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.

Przez jak długi okres po 1 stycznia 2002 r. można było kupić i sprzedać w kantorze walutę narodową państw strefy euro?

Z chwilą utraty przez daną walutę statusu prawnego środka płatniczego ustaje możliwość handlowania nią przez kantory. Oznacza to, że po raz ostatni można było w kantorze kupić lub sprzedać np. markę niemiecką 31 grudnia 2001 r., guldena holenderskiego 27 stycznia 2002 r., funta irlandzkiego 9 lutego 2002 r., franka francuskiego 17 lutego 2002 r., franka belgijskiego, drachmę grecką, pesetę hiszpańską, lira włoskiego, franka luksemburskiego, szylinga austriackiego, escudo portugalskie oraz markę fińską 28 lutego 2002 r. tolara słoweńskiego 14 stycznia 2007 r., funta cypryjskiego oraz lirę maltańską 31 stycznia 2008 r., koronę słowacką 16 stycznia 2009 r., koronę estońską 14 stycznia 2011 r., łata łotewskiego 14 stycznia 2014 r., a lita litewskiego 15 stycznia 2015 r.

Czy w Polsce euro zastąpi złotego w obiegu gotówkowym i bezgotówkowym od pierwszej chwili polskiego członkostwa w strefie euro?

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Unijne ustawodawstwo dopuszcza trzy scenariusze wprowadzania euro w nowych państwach członkowskich UGW:

 • okres przejściowy między przyjęciem euro najpierw w formie bezgotówkowej, a następnie gotówkowej (jak to miało miejsce w przypadku pierwszych 12 państw członkowskich strefy euro),
 • „big bang", przewidujący jednoczesne wprowadzenie euro do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego bez okresu przejściowego (pozostałe 7 krajów),
 • „big bang" połączony z okresem stopniowego wycofywania waluty krajowej z obiegu bezgotówkowego (tzw. okresem phasing-out), podczas którego możliwe byłoby używanie odniesień do polskiego złotego w niektórych nowych instrumentach prawnych. 

Decyzja o wyborze jednego z powyższych scenariuszy należy do państwa wprowadzającego euro.

Czy w Polsce będziemy mieli do czynienia z okresem podwójnego obiegu złotego i euro?

Tak. Można przyjąć, że długość tego okresu będzie wynikała z praktycznych potrzeb sprawnego przeprowadzenia wymiany polskiej waluty na wspólną walutę europejską.

Czy wejście Polski do strefy euro będzie miało wpływ na ceny w naszym kraju?

Badania ekonomistów z różnych krajów dowodzą, że wprowadzanie euro może powodować niewielką podwyżkę cen. Przed kryzysem w większości krajów Europy ceny rosły co roku o około 2 do 3 proc. Tymczasem przyjęcie euro przez poszczególne kraje powodowało wzrost cen przeciętnie o 0,2 pkt. proc..

Czy Polska musi przystąpić do strefy euro i nie może już z tego zrezygnować?

Polska zobowiązała się do przystąpienia do strefy euro w traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej, podpisanym w 2003 r. Takie samo zobowiązanie podjęły pozostałe kraje wstępujące do UE w 2004 i 2007 r. i podejmuje je każdy następny, przystępujący do UE. Uzyskanie zwolnienia z obowiązku przyjęcia euro przez którykolwiek kraj wiązałoby się z koniecznością wypowiedzenia traktatu akcesyjnego.

Kiedy Polska wejdzie do strefy euro?

Polska nie określiła jeszcze daty przystąpienia do strefy euro. Aby do niej przystąpić należy się do tego odpowiednio przygotować i spełnić kryteria konwergencji. Dopiero potem może zostać ustalona data przyjęcia euro.

Czy zamiana złotego na euro spowoduje zmianę wysokości płac, emerytur czy rent?

Płace, emerytury, renty i wszelkie inne świadczenia oraz oszczędności w bankach, funduszach itp., zostaną przeliczone według ustalonego przez Radę UE kursu wymiany (kurs ten zostanie ustalony z udziałem władz naszego państwa). Kurs wymiany nie będzie później podlegał zmianom. Na przykładzie wyglądałoby to następująco: przyjmijmy, że wymiana odbędzie się po kursie 4 złote za 1 euro. Oznacza to, że jeśli w momencie wymiany będziemy mieli pensję w wysokości 4 tys. zł, to po akcesji nasza pensja wyniesie 1 tys. euro. Jednocześnie, jeśli za jakiś produkt będziemy wówczas płacić 4 złote, to po wymianie zapłacimy 1 euro.

Według jakiego kursu zamienimy złotego na euro?

Kurs wymiany złotego na euro zostanie ustalony w negocjacjach władz Polski, w tym przedstawicieli NBP, z organami UE na około pół roku przed wprowadzeniem europejskiej waluty. W trakcie negocjacji uwzględniany będzie bieżący kurs rynkowy oraz tzw. kurs równowagi, wyliczany przez ekonomistów.

Co to jest ERM2, w którym złoty ma przebywać przez co najmniej dwa lata przed wstąpieniem do strefy euro?

ERM to skrót od Exchange Rate Mechanism, oznaczający system kształtowania się kursów walut krajów UE, stosowany od 1979 r. Państwa ubiegające się o członkostwo w strefie euro maja obowiązek przebywania w nim min. 2 lata w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom kursowym. Wejście do tego systemu oznacza konieczność utrzymywania kursu waluty danego kraju do euro na poziomie +/- 15 % wobec kursu centralnego. Jeśli zaistnieje groźba nadmiernych wahań kursu, do akcji stabilizującej wkracza bank centralny danego kraju, wspierany przez Europejski Bank Centralny.

Czy obywatele, zwłaszcza starsi, będą mieć kłopot z przyzwyczajeniem się do nowej waluty i będą tym samym łatwym łupem oszustów, błędnie przeliczających ceny lub oferujących im fałszywe banknoty?

Doświadczenia państw, które przyjęły euro, pozwalają pomóc obywatelom, w tym starszym, w szybkim oswojeniu się z nową walutą. Przed wymianą pieniędzy można wykupić tzw. zestaw startowy monet euro oraz otrzymać informację o zabezpieczeniach banknotów i monet przed fałszerstwami. Banknoty euro wyposażone są w najnowocześniejsze zabezpieczenia, umożliwiające szybkie sprawdzenie ich autentyczności, nawet bez użycia specjalistycznych urządzeń. Przyzwyczajenie do nowych banknotów i monet następuje dość szybko, o czym świadczy powodzenie wymiany polskich banknotów podczas denominacji złotego w 1995 r.

Czy po dołączeniu do strefy euro będzie podwyżka podatków?

W wielu krajach strefy euro podatki są wyższe niż w Polsce. Kraje strefy euro harmonizują tylko ogólne zasady polityki podatkowej, zwłaszcza w odniesieniu do podatku VAT, ale nadal samodzielnie ustanawiają rodzaje i stawki poszczególnych podatków. Wejście Polski do strefy nie wymusi zatem automatycznych zmian w polityce podatkowej.

Co to jest proces konwergencji związany z przygotowaniem Polski do przyjęcia euro?

Proces konwergencji to inaczej proces upodabniania się gospodarki polskiej do gospodarki strefy euro. Chodzi o dostosowanie naszej gospodarki poprzez trwałe wypełnienie formalnych (nominalnych) kryteriów konwergencji (patrz: odpowiedź na pytanie 27), ale także m.in. o zsynchronizowanie pulsu obu gospodarek, zwłaszcza ich cyklu koniunkturalnego. Inaczej mówiąc, gdy gospodarka strefy euro będzie przyspieszać, proporcjonalnie przyspieszać powinna polska gospodarka i podobnie powinno być w okresie gorszej koniunktury. Badania potwierdzają, że harmonizacja cykli koniunkturalnych obu gospodarek jest już obecnie bardzo wysoka.

Dlaczego Polska przed wejściem do strefy euro musi zmienić Konstytucję RP?

Konstytucja RP stwierdza, że zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest dbanie o stabilność narodowej waluty, złotego. Przy takich przepisach wejście do strefy euro byłoby niezgodne z ustawą zasadniczą. Zmiana w konstytucji musi zapewnić możliwość przekazania części prerogatyw NBP do Europejskiego Banku Centralnego. Uchwalenie takiej zmiany wymaga m.in. przegłosowania jej przez Sejm większością dwóch trzecich głosów.

Czy Polska będzie miała prawo do umieszczenia swych narodowych symboli na używanych w Polsce monetach euro?

Jeśli tak, to jakie to będą symbole?

Każdy kraj może swobodnie wybrać wizerunki narodowe do umieszczenia na monetach euro. W Polsce zakłada się, że w podejmowaniu decyzji o wizerunkach narodowej strony monety euro wezmą udział wszyscy obywatele.  

Gdzie mogę wymienić uszkodzony banknot euro?

Uszkodzone lub zniszczone banknoty euro (np. nadpalone, rozdarte lub zużyte w stopniu uniemożliwiającym rozpoznanie) spełniające pewne kryteria są wymieniane na nowe przez krajowe banki centralne obszaru euro. Banknoty celowo zniszczone lub uszkodzone nie podlegają wymianie. Wymiana jest z reguły bezpłatna. Opłata przewidziana jest jedynie w przypadku banknotów przypadkowo uszkodzonych w urządzeniach zabezpieczających przed kradzieżą.


Źródła: opracowano na podstawie: