Treść artykułu

Koniunktura międzynarodowa

Koniunktura międzynarodowa to tytuł biuletynu publikowanego przez Narodowy Bank Polski trzy razy w roku. Materiał przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w głównych gospodarkach rozwiniętych i najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie. Pozwala porównać sytuację gospodarczą całej strefy euro z innymi gospodarkami. Zawiera informacje o globalnych rynkach surowcowych i finansowych, a także ramki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje ekonomiczne. Więcej informacji w pełnym wydaniu Koniunktury międzynarodowej Narodowego Banku Polskiego.

Strefa euro

 • Ożywienie w strefie euro pozostaje stabilne i jest głównie wspierane rosnącym popytem wewnętrznym.
 • Poprawa aktywności gospodarczej prowadzi do wzrostu popytu na pracę i spadku liczby bezrobotnych.
 • Inflacja pozostaje niska pod wpływem spadku cen energii.
 • Nastroje przedsiębiorców w III kw. br. były nadal korzystne i wskazują na utrzymanie się tempa wzrostu PKB w III kw. br. na poziomie z poprzedniego kwartału.
 • Prognozy instytucji międzynarodowych sygnalizują kontynuację ożywienia w II połowie 2015 r. i nieznaczne przyspieszenie wzrostu PKB w 2016 r.

Europa Środkowo-Wschodnia

 • Ożywienie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) przyśpieszyło w 2015 r., pomimo słabnącego wzrostu gospodarczego na świecie. Wiązało się to z poprawą koniunktury u głównych partnerów handlowych oraz z umacnianiem się popytu krajowego.
 • Głównym czynnikiem wzrostu gospodarek EŚW pozostawał popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna.
 • Prognozy międzynarodowych instytucji wskazują na stabilizację tempa i struktury ożywienia gospodarczego w regionie w najbliższych latach.

Więcej na ten temat w raporcie „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

Wielka Brytania

 • Dynamika aktywności gospodarczej przyspieszyła w II kw. br., choć głównie za sprawą czynników jednorazowych.
 • Mimo nieoczekiwanego wzrostu eksportu w II kw. br., motorem wzrostu popytu w krótkim okresie pozostanie konsumpcja prywatna.
 • Koniunktura w przemyśle słabnie, niejednoznaczne sygnały płyną natomiast z sektorów usług i budowlanego.
 • Dynamika wynagrodzeń i wydajności pracy przyspiesza, a stopa bezrobocia wykazuje oznaki stabilizacji.
 • Korzystne warunki kredytowe sprzyjają zakupom dóbr trwałego użytku.
 • Na rynku nieruchomości rysuje się nierównowaga pomiędzy rosnącym popytem a spadającą podażą mieszkań.
 • Wzrost cen konsumpcyjnych ograniczany jest przez aprecjację funta i spadki cen surowców.
 • Prognozy wskazują na kontynuację ożywienia w 2015 r. i 2016 r. choć w niższym tempie niż w 2014 r.